INFORMOVÁNÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ – nákup e-shop

Hands s.r.o., Starovičky 59, 691 68, IČO 02412331, jako provozovatel e-shopu www.levandulezmoravy.cz jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) tímto v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jako „subjekt údajů“) o tom, že:

  • Osobní údaje subjektů údajů, které budou správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektů údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  • Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně po dobu 10 let.
  • Při zpracování osobních údajů subjektů údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčit zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení. Osobní údaje subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému subjektem údajů, a dále osobám, které správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakožto i právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, máli za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Copyright 2013 © Lavandia s.r.o.. Zásady ochrany osobních údajů

Created by GRAWEB