Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop 

obchodní společnosti
Lavandia s.r.o.
se sídlem Starovičky 350, 691 68
identifikační číslo: 05973333 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č.99277
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.levandulezmoravy.cz 

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lavandia s.r.o., se sídlem Starovičky 350, identifikační číslo: 05973333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č.99277 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.levandulezmoravy.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.levandulezmoravy.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-                         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-                         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-                         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Starovičky 350;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4634156339/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. - platby v CZK
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2702881411/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. - platby v CZK
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1959204243/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. - platby v EUR
(dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a zboží bude odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Platební metoda Twisto VOP/informace:

  1. Platební metoda Twisto

1.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky

1.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

1.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/ . Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

1.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího a to na: lavandia@lavandia.cz .

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.      Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

5.7.      Prodávající má dále právo odstoupit od smlouvy  v těchto případech:
zboží není momentálně dlouhodobě skladem
zboží se již nevyrábí nebo nedodává
má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
prodávající je postižen nenadálou událostí, např. živelní katastrofou
kupující neuhradil kupní cenu za objednané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti
kupující si zboží nevyzvedl do 14 dnů od odeslání výzvy prodávajícím!

5.8. Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě

O případném odstoupení a jeho důvodech prodávající kupujícího vyrozumí, například emailovou zprávou.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.6.      Pro přepravu zboží s váhou vyšší než 30 kg budeme mezi prodávajícím a kupujícím domluvena smluvní přeprava. Cena za dopravu bude stanovena dohodou mezi zákazníkem „kupujícím“ a dodavatelem „prodávajícím“ a přiřazena k ceně za objednané zboží, cena může být stanovena dodatečně.

6.7.      Objednané zboží, které je u prodávajícího skladem a které žádá kupující zaslat formou dobírky, podá prodávající u přísl. autodopravce k přepravě do 3 pracovních dnů od zaslání potvrzení objednávky mailem kupujícímu na jakoukoliv adresu na území ČR.

Zboží, které skladem není, podá prodávající k přepravě obvykle do 20-ti pracovních dnů, či podle dostupnosti zboží u svého dodavatele.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží v termínech, jak shora uvedeno, má právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě prodávající bez zbytečného dokladu kontaktuje kupujícího a domluví s ním aktuální způsob realizace jeho objednávky.

7.       ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
 

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Starovičky 350, 691 68.

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9            OCHRANA A INFORMACE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016.

9.2 Prodávající zpracovává následující osobní informace kupujícího: jméno a příjmení, adresa, IČO, telefonní číslo, e-mailová adresa (dále jen jako „osobní údaje“).

9.3 Důvodem zpracování je plnění smlouvy, což umožňuje článek 6, odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pro řádné doručení objednávky budou určité informace poskytnuty přepravním společnostem.

         Pro zabezpečení konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme poskytovat ve vlastní režii, jsou využívány služby zpracovatelů Facebook a Google.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu odbavení objednávky a potom ještě dalších 10 let, což umožňují kupujícímu daňové předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 Kupující má právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a možnost odvolat souhlas.

 

10.    DORUČOVÁNÍ
 

10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.  Zpráva je doručena:

§                 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

§                 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

§                 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

§                 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11.          OBECNÉ PODMÍNKY ZÁŽITKOVÝCH PROGRAMŮ  

11.1       Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitek s unikátním kódem, bezpečnostním kódem a platností opravňující Držitele poukazu čerpání Zážitku u Provozovatele specifikovaného v tomto poukazu. Nedílnou součástí zážitkového poukazu jsou přiložené informace a podmínky k realizaci Zážitku, kterými je Držitel poukazu povinen se řídit.

11.2       Zážitek: služba, kterou nabízí Lavandia s.r.o. Zážitek obsahuje specifikaci služby, cenu a podmínky využití služby. Provozovatel po objednání Zážitku vystaví Kupujícímu Zážitkový poukaz na jeho absolvování.

11.3       Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel je plně zodpovědný za plnění Zážitku podle jeho specifikace v době objednání Zážitku jakož i za jeho kvalitu a rozsah a naplnění všech práv Držitele poukazu související s uplatněním Zážitku.

11.4       Práva a povinnosti smluvních stran

Držitel poukazu může čerpání zážitkového poukazu umožnit třetí osobě. O této skutečnosti je povinen informovat Poskytovatele služby v dostatečném předstihu před konáním Zážitku. V takovém případě Držitel poukazu ztrácí nárok na čerpání Zážitku a tento nárok přechází na pověřenou třetí osobu.

11.5       Rezervace termínu realizace Zážitku

Realizace Zážitku je možná na základě uhrazení poukazu v místě provozovny, popřípadě internetovém a dohodnutí závazného termínu, osobně, telefonicky anebo mailem. Rezervace, jakož i realizace Zážitku je možná jen v rámci platnosti zážitkového poukazu.

Závaznou rezervaci je možné změnit nejpozději 14 dní před termínem realizace, pokud není dohodnuto jinak.

Provozovatel služby má nárok na změnu termínu závazné rezervace z důvodu nepříznivého počasí pro realizaci Zážitku, technických příčin nebo jiných nepředvídaných okolností, které mohou narušit bezpečnost a proveditelnost Zážitku. V takovém případě má Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu. Držitel poukazu nemá nárok na kompenzaci, případně náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě, že měl Držitel poukazu zájem o rezervaci termínu v období uvedeném na průvodním dopise, ale samotné zrealizování nebylo z technických důvodů možné až do vypršení platnosti zážitkového poukazu, má Držitel poukazu nárok na bezplatné prodloužení platnosti poukazu.

11.6       Realizace Zážitku

Držitel poukazu je povinen dostavit se na místo konání Zážitku v dohodnutém termínu a čase.

Držitel poukazu se na místě prokáže zážitkovým poukazem, který předá Poskytovateli služby, případně jím pověřené osobě. Na základě předloženého zážitkový poukazu bude Držiteli poukazu umožněno absolvování Zážitku.

V případě, že Držitel poukazu případně další osoby s ním přítomné před nebo během absolvování Zážitku dodrženy podmínky uvedené v popisu Zážitku, nedodrží pokyny instruktorů, popřípadě jiných odpovědných osob pověřených Provozovatele služeb, budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, má Provozovatel služeb nárok na zrušení nebo přerušení realizace Zážitku bez nároku na absolvování Zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě nedostavení se Držitele poukazu na místo konání Zážitku v dohodnutém termínu a čase, nemá Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě využití zážitkového programu Levandulobraní pro náročné platí 100% storno poplatek.

11.7       platnost poukazu

Platnost zážitkového poukazu je 6 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno, resp. sjednáno jinak. Platnost je uvedena na zážitkovém poukazu.

Platnost zážitkových poukazů je pevná a nelze ji prodloužit, pokud není dohodnuto jinak. V případě jejich nevyužití v rámci platnosti nemá Kupující nebo Držitel poukazu nárok na vrácení částky za nevyužité služby.

 

12.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lavandia s.r.o., Starovičky 350, 691 68. Adresa elektronické pošty: lavandia@lavandia.cz , telefon 607 725 634.

 

 

V Starovičkách dne 25.5.2018                                    

Grafický návrh vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.